จังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ เรื่อง การรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มเก็บเกี่ยวและทยอยออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการค้าข้าวฉวยโอกาสรับซื้อผลผลิตในราคาที่ไม่เป็นธรรมและการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายข้าวเปลือกของเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลกจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว

(1) โรงสี/ท่าข้าวทุกแห่ง ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อต่อหน่วยไว้ ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังนี้
- การกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกต้องระบุราคารับซื้อตามมาตรฐานความชื้นในแต่ละชนิดข้าวที่รับซื้อให้ชัดเจน โดยกำหนดความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สำหรับข้าวเปลือกทั่วไป และความชื้นที่ร้อยละ 25 สำหรับข้าวเปลือกเกี่ยวสด กรณีข้าวเปลือกที่รับซื้อมีความชื้นสูงกว่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงอัตราหักลดน้ำหนักความชื้นทุก 1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับความชื้นที่เพิ่มขึ้นให้สามารถหักลดน้ำหนักความชื้นได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 15 กิโลกรัมต่อเมตริกตัน

- การหักลดน้ำหนักเนื่องจากมีสิ่งเจือปนในข้าวเปลือกที่นำมาจำหน่าย ห้ามมิให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือกหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ำหนัก แต่ในกรณีที่มีสิ่งเจือปนเกินกว่าร้อยละ 2 สามารถหักลดน้ำหนักได้โดยให้นำสิ่งเจือปนจากที่วัดได้มาหักด้วยร้อยละ 2 เหลือเท่าใดให้คำนวณหักลดน้ำหนักได้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ละ 10 กิโลกรัมต่อเมตริกตัน หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ประกอบกับมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

(2) กำหนดราคาข้าวเปลือกอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และสะท้อนกลไกราคาตลาดไม่ปฎิเสธหรือชะลอการรับซื้อโดยไม่มีเหตุผลอันควร

(3) ให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นที่มีการรับรองจากสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และคำรับรองยังไม่สิ้นสุดอายุ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 2. ให้เกษตรกรพึงระวังในการขายข้าว

(1) ต้องขายข้าวกับท่าข้าวหรือโรงสีที่จ่ายค่าข้าวเป็นเงินสดและได้รับเงินทันที เมื่อส่งมอบข้าวเปลือกให้แก่ท่าข้าวหรือโรงสี

(2) ต้องพึงระวังไม่ควรขายข้าวกับผู้ที่รับซื้อข้าวที่ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดมากเกินไปจนผิดปกติ

ซึ่งหากเกษตรกรพบพฤติกรรมการกระทำความผิดดังกล่าวและการกระทำซึ่งอาจจะเป็นการฉ้อโกง สามรถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 - 252680 หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 - 258559 หรืออำเภอทุกอำเภอ

จังหวัดพิษณุโลกจึงออกประกาศ เรื่อง การรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ถูกใจ . 10 พฤศจิกายน 2559 17:28

แนะนำข่าวสารน่าสนใจจากสมาชิก

rujipa rujipa

โพส 11, ถูกใจ 11, มีผู้ติดตาม 2

ถูกใจ 1 . 14 มี.ค. 2560 08:50
ประเภท ทั่วไป
ด้วยความภาคภูมใจ

ฝากส่งความสุขทุกๆคนจากไร่ #สตรอเบอรี่แลนด์สองแคว# ยังมีให้ชมและชิมกันอยู่หน...

ถูกใจ 1 . 09 มี.ค. 2560 08:51
ประเภท ทั่วไป
ชมและชิมจากต้นสดๆ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1839671939649429&id=148415942520...

ถูกใจ 1 . 01 มี.ค. 2560 14:09
ประเภท ทั่วไป
อะไรก็เกิดขึ้นได้

จงกล้าที่จะแตกต่าง#ฝากกดไล,กดแชว์เป็นกำลังใจด้วยค่ะ https://www.facebook.com/S...